2019

Foto di Giacomo Meneghello e Roberto Ganassa